TRẠM THỜI TIẾT TỰ ĐỘNG - ĐÀI KTTV TỈNH ĐĂK NÔNG


Trạm: Xã Đăk Gằn--Đăk Mil - Đăk Nông

14-06-2024 02:30:00 Nhiệt độ: 25.4 ℃, Độ ẩm: 0.1 %, Tốc độ gió : 0.22 (m/s), Hướng gió :


Trạm: Đức Xuyên- H. Krông nô - Đăk Nông

14-06-2024 02:40:00 Nhiệt độ: 24.0 ℃, Độ ẩm: 70.0 %, Tốc độ gió : 0.31 (m/s), Hướng gió : Đông Nam


Trạm: Đăk Mâm- H. Krông nô - Đăk Nông

14-06-2024 02:30:00 Nhiệt độ: 24.9 ℃, Độ ẩm: 88.8 %, Tốc độ gió : 0.00 (m/s), Hướng gió : Nam


Trạm: Đăk Buk So-H. Tuy Đức - Đăk Nông

14-06-2024 02:30:00 Nhiệt độ: 23.9 ℃, Độ ẩm: 0.1 %, Tốc độ gió : 0.00 (m/s), Hướng gió : Nam


Trạm: Ea Tling-H. Cư Jút- Đăk Nông

14-06-2024 02:40:00 Nhiệt độ: 25.7 ℃, Độ ẩm: 93.0 %, Tốc độ gió : 0.06 (m/s), Hướng gió : Tây bắc