TRẠM THỜI TIẾT TỰ ĐỘNG - ĐÀI KTTV TỈNH ĐĂK NÔNG


Trạm: Xã Đăk Gằn--Đăk Mil - Đăk Nông

07-08-2020 07:20:00 Nhiệt độ: 23.5 ℃, Độ ẩm: 95.5 %, Tốc độ gió : 0.00 (m/s), Hướng gió : Tây bắc


Trạm: Đức Xuyên- H. Krông nô - Đăk Nông

07-08-2020 06:50:00 Nhiệt độ: 21.6 ℃, Độ ẩm: 99.2 %, Tốc độ gió : 0.20 (m/s), Hướng gió : Tây


Trạm: Đăk Mâm- H. Krông nô - Đăk Nông

04-07-2020 13:50:00 Nhiệt độ: 30.4 ℃, Độ ẩm: 64.2 %, Tốc độ gió : 1.29 (m/s), Hướng gió :


Trạm: Đăk Buk So-H. Tuy Đức - Đăk Nông

07-08-2020 07:20:00 Nhiệt độ: 20.7 ℃, Độ ẩm: 97.2 %, Tốc độ gió : 0.35 (m/s), Hướng gió : Đông Nam


Trạm: Ea Tling-H. Cư Jút- Đăk Nông

07-08-2020 07:20:00 Nhiệt độ: 23.5 ℃, Độ ẩm: 97.8 %, Tốc độ gió : 0.00 (m/s), Hướng gió : Đông