TRẠM THỜI TIẾT TỰ ĐỘNG - ĐÀI KTTV TỈNH ĐĂK NÔNG


Trạm: Xã Đăk Gằn--Đăk Mil - Đăk Nông

01-03-2021 22:30:00 Nhiệt độ: 25.4 ℃, Độ ẩm: 77.5 %, Tốc độ gió : 0.27 (m/s), Hướng gió : Tây bắc


Trạm: Đức Xuyên- H. Krông nô - Đăk Nông

01-03-2021 22:30:00 Nhiệt độ: 23.1 ℃, Độ ẩm: 89.1 %, Tốc độ gió : 0.29 (m/s), Hướng gió : Nam


Trạm: Đăk Mâm- H. Krông nô - Đăk Nông

01-03-2021 22:30:00 Nhiệt độ: 25.9 ℃, Độ ẩm: 77.9 %, Tốc độ gió : 0.00 (m/s), Hướng gió : Tây


Trạm: Đăk Buk So-H. Tuy Đức - Đăk Nông

01-03-2021 22:30:00 Nhiệt độ: 21.3 ℃, Độ ẩm: 91.3 %, Tốc độ gió : 0.54 (m/s), Hướng gió :


Trạm: Ea Tling-H. Cư Jút- Đăk Nông

01-03-2021 22:30:00 Nhiệt độ: 25.2 ℃, Độ ẩm: 83.0 %, Tốc độ gió : 0.68 (m/s), Hướng gió : Nam