TRẠM THỜI TIẾT TỰ ĐỘNG - ĐÀI KTTV TỈNH ĐĂK NÔNG


Trạm: Xã Đăk Gằn--Đăk Mil - Đăk Nông

28-06-2021 18:00:00 Nhiệt độ: 30.6 ℃, Độ ẩm: 57.1 %, Tốc độ gió : 0.43 (m/s), Hướng gió : Nam


Trạm: Đức Xuyên- H. Krông nô - Đăk Nông

27-09-2021 04:20:00 Nhiệt độ: 20.8 ℃, Độ ẩm: 99.1 %, Tốc độ gió : 0.23 (m/s), Hướng gió : Đông Nam


Trạm: Đăk Mâm- H. Krông nô - Đăk Nông

01-09-2021 07:40:00 Nhiệt độ: 26.6 ℃, Độ ẩm: 86.3 %, Tốc độ gió : 0.61 (m/s), Hướng gió : Tây Nam


Trạm: Đăk Buk So-H. Tuy Đức - Đăk Nông

18-09-2021 20:10:00 Nhiệt độ: 20.7 ℃, Độ ẩm: 92.8 %, Tốc độ gió : 1.44 (m/s), Hướng gió : Đông


Trạm: Ea Tling-H. Cư Jút- Đăk Nông

26-09-2021 22:30:00 Nhiệt độ: 22.8 ℃, Độ ẩm: 98.0 %, Tốc độ gió : 0.00 (m/s), Hướng gió : Nam