TRẠM THỜI TIẾT TỰ ĐỘNG - ĐÀI KTTV TỈNH ĐĂK NÔNG


Trạm: Xã Đăk Gằn--Đăk Mil - Đăk Nông

25-08-2020 08:50:00 Nhiệt độ: 31.7 ℃, Độ ẩm: 61.0 %, Tốc độ gió : 0.00 (m/s), Hướng gió :


Trạm: Đức Xuyên- H. Krông nô - Đăk Nông

22-10-2020 21:30:00 Nhiệt độ: 23.0 ℃, Độ ẩm: 91.4 %, Tốc độ gió : 0.07 (m/s), Hướng gió : Tây bắc


Trạm: Đăk Mâm- H. Krông nô - Đăk Nông

22-10-2020 21:30:00 Nhiệt độ: 23.4 ℃, Độ ẩm: 90.3 %, Tốc độ gió : 0.01 (m/s), Hướng gió : Đông Nam


Trạm: Đăk Buk So-H. Tuy Đức - Đăk Nông

22-10-2020 21:30:00 Nhiệt độ: 20.7 ℃, Độ ẩm: 90.3 %, Tốc độ gió : 0.19 (m/s), Hướng gió : Đông Bắc


Trạm: Ea Tling-H. Cư Jút- Đăk Nông

22-10-2020 21:30:00 Nhiệt độ: 22.8 ℃, Độ ẩm: 88.4 %, Tốc độ gió : 0.00 (m/s), Hướng gió : Đông