TRẠM THỜI TIẾT TỰ ĐỘNG - ĐÀI KTTV TỈNH ĐĂK NÔNG


Trạm: Xã Đăk Gằn--Đăk Mil - Đăk Nông

04-10-2023 15:20:00 Nhiệt độ: 31.0 ℃, Độ ẩm: 52.3 %, Tốc độ gió : 0.44 (m/s), Hướng gió : Tây


Trạm: Đức Xuyên- H. Krông nô - Đăk Nông

04-10-2023 15:30:00 Nhiệt độ: 31.2 ℃, Độ ẩm: 51.0 %, Tốc độ gió : 0.50 (m/s), Hướng gió : Đông


Trạm: Đăk Mâm- H. Krông nô - Đăk Nông

04-10-2023 16:20:00 Nhiệt độ: 31.1 ℃, Độ ẩm: 64.9 %, Tốc độ gió : 1.09 (m/s), Hướng gió : Tây


Trạm: Đăk Buk So-H. Tuy Đức - Đăk Nông

04-10-2023 16:20:00 Nhiệt độ: 25.6 ℃, Độ ẩm: 0.1 %, Tốc độ gió : 0.00 (m/s), Hướng gió : Tây


Trạm: Ea Tling-H. Cư Jút- Đăk Nông

04-10-2023 16:20:00 Nhiệt độ: 30.8 ℃, Độ ẩm: 78.0 %, Tốc độ gió : 0.06 (m/s), Hướng gió : Tây